Druhy vodoměrů (dle konstrukce)

Vodoměry se liší podle technické konstrukce na několik druhů. Níže uvádíme stručný přehled:

Mechanické vodoměry mokroběžné konstrukce - jednovtokové

Mokroběžné vodoměry jsou výrazně konstrukčně složitější než jejich suchoběžní sourozenci, byť konstrukce je podobná. Hlavním rozdílem je průchod osičky lopatkového kola z hydraulické části do počitadla. Největším technickým problémem je utěsnění tohoto prostupu.

Mokroběžné vodoměry tedy nelze ovlivnit magnetem a díky příméhu spojení lopatkového kola a počitadla dosahují vodoměry této konstrukce vyšší citlivosti na malé průtoky. Nevýhodami pak jsou relativně vysoká cena, vyšší citlivost na nečistoty obsažené ve vodě, vyšší citlivost na tvrdou vodu a občasné netěsnosti kolem průchozí osičky.

Typickými zástupci těchto vodoměrů na českém trhu je například Maddalena One TRP nebo B-Meters CRP RP. Jednovtokové mokroběžné vodoměry se běžně vyrábí v dimenzích DN15 a DN20.

Tyto vodoměry doporučujeme zákazníkům, kteří zároveň:

  • mají v objektu provedeny rozvody vody v plastu nebo nerezi
  • mají za vodárenskou vodoměrnou soustavou osazen filtr jemných částic se sítem 200 mikrometrů nebo jemnějším
  • nepožadují dálkový odečet měřidel

Mechanické vodoměry mokroběžné konstrukce - vícevtokové

Vícevtokové mokroběžné vodoměry se liší od jednovtokových měřidel jinou konstrukcí náběhové části, která je rozdělena na několik dílů - vtoků. Obvykle mají tyto modely i lépe vyřešeno jemné doladění průběhu křivky měření spotřeby vody (při ověřování ve výrobním závodě nebo ve zkušebně). Tyto vodoměry se obvykle vyrábějí v dimenzích DN20 - DN40.

Oblast hlavního použití vícevtokových mokroběžných vodoměrů je vodárenství. V české republice jsou nejrozšířenější vodoměry značek Sensus, Maddalena a Zenner.

Výhodou vodoměrů tohoto typu je relativně nízká pořizovací cena, možnost repase a tím i poměrně dlouhá životnost udržovaného měřidla.

Nevýhodou těchto měřidel je tendence měřit více, je-li neprůchodný některý z vtoků. Chyba v měření může dosahovat až desítky procent.

Mechanické vodoměry suchoběžné konstrukce

Suchoběžné mechanické vodoměry jsou v současné době nejrozšířenější variantou vodoměru vůbec. K jejich použití dochází nejvíce v bytovém sektoru. V principu jde o vodoměry, které mají zcela oddělenu hydraulickou část (tudy protéká voda) a počítadlo. Přenos hybného momentu mezi hydraulickou částí a počítadlem je realizován pomocí magnetické převodovky (až na vyjímky).

Tyto vodoměry jsou konstrukčně levné, nicméně je velmi kritizována možnost ovlivnění magnetem. Současné vodoměry disponují magnetickým stíněním převodovky, ale ani to není stoprocentní. Každopádně malým školním magnetem vodoměr ovlivnit nelze. Je-li k dispozici velký a výkonný magnet, selže i projektovaná antmagnetická ochrana.

U variant suchoběžných vodoměrů s radiovým modulem je problém s možným ovlivněním magnetem jednoduše a elegantně vyřešen. Součástí radiových modulů téněř vždy bývá snímač intenzity magnetického pole. Zaregistruje-li tento snímač pokus o ovlivnění magnetem, při odečtu tento fakt nahlásí rozúčtovateli ...

Nevýhodou vodoměrů suchoběžné konstrukce je relativně nízká přesnost měření při malých průtocích vody. Standardem je 30 litrů / hod ve vodorovné montážní poloze a 30 litrů / hod ve svislé montážní poloze. A to opravdu není žádná sláva ...

Největší výhodou suchoběžných vodoměrů je cena. Mnohdy hraje hlavní roli.  A proto se jim tak daří...

Objemové vodoměry

Objemové vodoměry dosahují díky své konstrukci vysoké citlivosti měření vody od velmi malých průtoků. Principem je otáčení válcové "nádoby" na vodu, která vodu "nabírá" na vtoku a "vypouští" na výtoku. Tyto vodoměry vyžadují však pro svou funkci velmi čistou vodu bez mechanických nečistot. Díky vyšší ceně těchto měřidel a vysokým nárokům na čistotu vody se na trhu v oblasti bytové sféry příliš neprosadily. Funkčně lepší alternativou pro přesné měření jsou ultrazvukové vodoměry.

Výhodou objemových vodoměrů je tedy vysoká přesnost měření a také nemožnost ovlivnění magnetem.

Nevýhodou je pak vysoká pořizovací cena a poměrně velká citlivost na nečistoty v měřené vodě.

Ultrazvukové vodoměry

Vodoměry, které používají ultrazvukový princip měření vody, jsou dle našeho názoru nejdůležitější inovací v oblasti měření spotřeby vody za posledních 50 let. Vodoměry jsou vybaveny vysílačem a přijímačem ultrazvukového signálu a vyhodnocovacím kalkulátorem. Na základě rychlosti přenosu ultrazvukových vln v kapalině dle směru a rychlosti průtoku lze velmi přesně změřit objem vody, která vodoměrem protekla.

Mezi hlavní výhody ultrazvukových měřidel patří velmi vysoká přesnost měření vody (již od cca 2 litrů za hodinu), dlouhá životnost, vysoká spolehlivost, absence citlivosti na mechanické příměsi ve vodě, neovlivnitelnost a jednoduchá údržba.

Nevýhodou ultrazvukových vodoměrů je vyšší pořizovací cena. Zde je však třeba zdůraznit, že díky životnosti měřidel cca 16 let není celková cena ultrazvukových vodoměrů v horizontu doby životnosti vyšší, než je cena suchoběžných vodoměrů s radiovým modulem.

V rámci bytových vodoměrů doporučujeme vodoměry Kamstrup Multical 21, v případě dimenzí DN25 a vyšších je zde Kamstrup Flow IQ 3100.

Indukční vodoměry (průtokoměry)

Tato měřidla se v současnosti používají ve vodárenství, teplárenství, průmyslu a v zemědělství. Měření je prováděno na základě Faradayova zákona, kdy příslušný senzor převádí rychlost proudění na el. napětí. Elektronika pak dopočítá reálný průtok vody. Jde o velmi přesná a drahá měřidla, která se standardně vyrábí ve větších dimenzích a v bytovém sektoru ještě nenalezla své místo.